príručka

cWatch

návod na inštaláciu a nastavenie cWatch

Obsah


Prehľad funkcií

WatchSystem je profesionálne softvérové riešenie určené na stále sledovanie a záznam videa z kamerových systémov pracujúcich nad počítačovými sieťami. Je dostupný v týchto verziách:

cWatch versions schemes

Jediný klient je schopný obslúžiť viac pripojení na klienty a každý z týchto klientov je schopný vytvoriť viac pripojení na servery súčasne.

Základné funkcie softvérového riešenia WatchSystem:

 • priame sledovanie (živé video) a ovládanie kamier

 • digitálne zaznamenávanie, ktoré možno podmieniť časom a podmienkami

 • spracovanie, analýza a export záznamov

 • detekcia pohybu, detekcia zmien svetelných podmienok a reakcie na poplachové situácie

cWatch Offline Player je doplnkový prehrávač pre prezeranie exportovanýhch záznamov, ktorý je dispozícii k voľnému stiahnutiu na www.watchsystem.com/images/Demo/Download/cWatchPlayer.exe.

Minimálne požiadavky na systém


Inštalácia

Inštalácia z Internetu

Inštalačný súbor DEMO verzie môžte stiahnuť z Internetu a po registrácii sa z neho stane plná verzia.

Po skončení inštalácie je Vaše prednastavené používateľské meno root a heslo pass. Odporúča sa zmeniť heslo v dialógu správa používateľov po prvom prihlásení sa.

 • pre správnu funkčnosť aplikácie, musí mať používateľ inštalujúci cWatch práva na zápis do cieľového priečinka

 • residentný modul IMON antivírusovej aplikácie NOD32 môže vo veľkej miere obmedziť dátový prenos videa a my ho odporúčame deaktivovať

 • HTTP proxy server používaný operačným systémom (nastavenia Internet Explorer) môže obmedziť počet pripojení ku kamerovému systému

Registrácia

Práve nainštalovaný cWatch je v skúšobnej verzii, ktorá funguje bez obmedzenia po dobu 14 dní. Po uplynutí tejto 14-dňovej skúšobnej doby sa cWatch uvedie do stavu, kedy ani nenačítava, ani neukladá nastavenia z/do konfiguračného súboru. Pôvodné nastavenia však zostávajú zachované a cWatch sa vráti k ich používaniu po úspešnej registrácii znova. Po zaregistrovaní skúšobnej verzie sa cWatch stáva plnou verziou. Sériové číslo potrebné pre registračný proces je zvyčajne uvedené na faktúre.

Správca licencií dialog

Registrácia cWatch môže prebiehať rôznymi spôsobmi:

Pri prenášaní licenčného čísla na iný počítač je najprv potrebné ho odregistrovať z pôvodného miesta.

cWatch server sa tiež dá zaregistrovať z rWatch

Pri rozširovaní cWatch licencie je postup identický ako pri registrácii, avšak je potrebné najprv kontaktovať Vášho predajcu a vyžiadať si od neho nové sériové číslo.

Aktualizácia

aktualizácia cWatch servera

Automaticky prepíše originálnu verziu cWatch bez potreby ju najprv manuálne odinštalovať. Všetky pôvodné nastavenia a licencie sa zachovajú, avšak odporúčame pred preinštaláciou Vaše dáta zálohovať.

Takýmto spôsobom sa stiahne, alebo skopíruje už stiahnutý inštalačný súbor na server, ktorý následovne vykoná automatický update.

aktualizácia rWatch

Automaticky prepíše originálnu verziu rWatch bez potreby ju najprv manuálne odinštalovať. Všetky pôvodné nastavenia a licencie sa zachovajú, avšak odporúčame pred preinštaláciou Vaše dáta zálohovať.

rWatch update dialog

Inštalačný súbor pre klienta je na webovej stránke aktualizovaného servera.


Pracovné prostredie

cWatch's desktop

Pracovné prostredie umožnuje organizovanie a ovládanie kamier vo Vašej sieti. Pracovné prostredie môže mať vjac plôch. Prednastavená pracovná plocha Global je základná ikonická plocha, ktorá automaticky zobrazuje všetky pridané kamery. Plocha Global nemôže byť zmazaná, môže byť iba premenovaná.

vytvorenje novej plochy

Po vytvorení novej plochy, jej meno bude automaticky uvedené v zozname plôch vpravo dole v pracovnom prostredí a je možné sa na ňu prepnúť jednoduchým kliknutím. Prepnúť na jednotlivé plochy je tiež možné cez:

nepotrebné plochy môžu byť odstránené cez

Ikonická plocha

Táto plocha slúži hlavne na navigáciu. Kamery na tejto ploche sú zastúpené ikonami. Po kliknutí na ikonu kamery sa otvorí okno s živým náhľadom kamerym.

Ikona kamery môže byť zmenená a upravená v:

S využitím editora môžete na plochu umiestňovať a rozmiestňovať obrázky. Editor pre zodpovedajúcu plochu treba najprv zapnúť.

Ak je editor zapnutý zobrazí za azúrový rám okolo pracovného prostredia. Pop-up menu pracovnej plochy bude rozšírené o tieto možnosti:

Vložené obrázky môžu byť užitočné napríklad ak predstavujú pôdorys budovy a ich umiestnite zodpovedá skutočnej situácii.

Odkaz môže mať tvar štvoruholníka, elipsy, alebo obrázkového tlačidla. Po kliknutí naň môže vydať jeden, alebo viac príkazov:

Po skončení editácie, môžete editor vypnúť cez:

Maticová plocha

Táto plocha je ideálna pre zobrazenie náhľadov z viac kamier súčasne. Do každého okna matice môžete prideliť iný pohľad kamery. Matica s oknom focus má toto okno vyhradené pre podrobnejší náhľad zvolenej kamery.

Dvojklikom na náhľad kamery v okne matice sa tento roztiahne na celú obrazovku, alebo opätovne vráti do svojich rozmerov.

Nastavenia pracovného prostredia

Vlastnosti plochy

Layout properties dialog

Vzhľad

Appearance dialog

Vykreslovanie videa

Náhlady kamier využívajú jeden z troch vykreslovačov pre vykreslovanie videa. Tieto ovplyvňujú prvky okna PTZ kamery a môžu mať vplyv na počet zobraziteľných pohľadov kamier na pracovnej ploche.

Klávesové skratky

cWatch možno ovládať s použitím klávesových skratiek, ktoré sa nastavujú cez:

Keyboard Settings dialog

Nastavenie jazyka pracovnej plochy

Stavový riadok

Na spodku pracovnej plochy je umjestnený stavový riadok. Zobrazuje jednoduché štatistiky a odkazy na prehrávač, asistent a ponuku pracovných plôch na rýchle prepínanie medzi nimi.

Status bar - list of layouts Status bar - icons of layouts

Štatistiky

Informujú o zaťažení siete, celkovom počte obrázkov prijatých zo siete a počte zobrazených obrázkov. Tieto informácie môžu byť nenahraditelné pri počítaní záťaženia siete a pri plánovaní jej budúceho rozšírenia.

Asistent

Pomáha vyriešiť mnohé najbežnejšie problémy, ktoré môžu nastať, napríklad výpadok kamery, nastavenie proxy servera, atď. Používateľa jednoducho navádza k riešeniu.

Prepojenie pracovných prostredí klientov

Vďaka prepojeniu Vašich klientov, môžete vyhradiť pracovnú plochu klienta jedného pre náhľadové okno klienta druhého. Ak chcete toto dosiahnuť, klienti musia mať pridané tie isté kamery a hosťujúci klient musí mať otvorené zvolené porty.

HTTP server panel

Ostatné nastavenia

Sieť

Tieto nastavujú všeobecné charakteristiky a správanie cWatch vo Vašom sieťovom rozhraní.

Network Settings dialog

Server

Tu môžete spravovať cWatch servery, ku ktorým sa rWatch pripája. Vlastnosti, ktoré môžete nastaviť:

Vlastnosti, ktoré sú zobrazené len pre informáciu:

Z tohto dialógu je taktiež možné:

Ak je iba jeden server pripojený, plochy a kamery budú automaticky stiahnuté zo servera na klient a aktualizované pri každom spustení klienta.

Používatelia

cWatch poskytuje viacúrovňový, viacpoužívatelský prístup. Autentizácia používateľou prebieha na strane servera (cWatch). Tieto nastavenia sa dajú zmeniť aj cez rWatch.

Users dialog

Po vytvorení používateľa, sa tento pomocou Upraviť dá zaradiť do niektorej z preddefinovaných skupín, alebo sa mu dajú nastaviť individuálne práva.

admin group rights manager group rights operator group rights guest group rights

Nastaviť používatela na auto-login môžete cez Spustenie po štarte.

Pre vypnutie cWatch sa dá nastaviť osobité heslo cez Heslo na vypnutie.

Archívy a kazety

cWatch server zaznamenáva video z kamier do archívu. Prehrávač naopak tento záznam z archívu prehráva. Základná záznamová jednotka je kazeta, ktorá zaberá 100MB diskového priestoru. V závislosti od režimu kamery a zvoleného kompresného pomeru, jedna kazeta môže zaznamenať 2-8 minút záznamu. Zaznamenávanie je nepretržité a v prípade, že sa celý priestor určený na záznamenávanie minie, cWatch začne prepisovať kazety s najstarším záznamom ako prvé.

Storage and Archives dialog

Poplachy pracovnej plochy

Poplach je udalosť, ktorá je vyvolaná cez cWatch ako reakcia na poplachový podnet. Poplachy pre rWatch a cWatch sa nastavujú individuálne. Odporúča sa nastaviť poplachy na strane servera, pretože cWatch je navrhnutý pre nepretržitú prevádzku a reakcie na poplachové podnety môžu byť v tomto prípade vyvolané aj keď používateľ nieje prihlásený.

Alarm Settings dialog

typ alarmu

akcia, ktorá môže byť pridelená každej kamere v prípade vyvolania poplachu

zmena hlavného okna cWatch ako reakcia na nastavené poplachy

Poplachy kamier

Popri poplachoch pracovnej plochy jestvujú aj poplachy kamier. Vznikajú ako reakcia na podnet z kamery a ukladajú sa do internej databázy poplachov v cWatch. Prehrávač ich vie nielen zobrazovať, ale aj efektívne filtrovať podľa ich zdroja, času, kedy sa vyskytli, a ich typu a využiť ich na pohodlnú navigáciu. Použitie databázy poplachov musí však byť najprv zapnuté v nastaveniach vzhľadu.

typy poplachov kamier:

Plánovač

cWatch môže zaznamenávať nepretržite, alebo jeho zaznamenávanie môže byť podmienené v období jedného týždňa rôznymi spôsobmi. Toto je účel Plánovača.

scheduler panel

Tabulka Vám umožňuje povoliť Plánovač pre individuálne kamery.

scheduler week view

Plánovacia mriežka indikuje rôzne režimy pre rozličné obdobia v týždni. Plánovanie je vykonávané označením požadovaného poľa a výberom režimu v závislosti od plánovacieho nástroja.

scheduler modes

Vo všetkých režimoch môžu byť použité škálovanie a nástroj mazania.

scheduler zoom tool

Plánované spustenie cWatch

Ak cWatch nieje nainštalovaný ako služba, môžete ho nastaviť na automatické spúštanie po prihlásení do systému Windows.

Schedule cWatch dialog

Protokol

cWatch umožňuje sledovať prebiehajúce činnosti a zaznamenávať ich do protokola, ktorý môže byť neskôr použitý na ich analýzu. Tu môžete nájsť nevyhnutné informácie užitočné pre odstránenie väčšiny problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti, a taktiež slúži ako správa o chybe v prípade, že budete potrebovať kontaktovať servisné centrum.

Pre prístup k záznamu udalostí


Kamery

Pojem kamera je použitý pre lubovolnú IP kameru, alebo analógovú kameru pripojenú cez video enkóder. Pri sledovaní náhľadu video stream môže pochádzať priamo z kamery, alebo môže byť prestreamovaný zo servera.

Správa kamier

Pridanie kamery

Po pripojení kamery do siete (LAN/WAN) je nevyhnutné pridať kameru aj na server cWatch. Pridať/nainštalovať kameru v cWatch je možné:

Po tom čo sa najprv pridá kamera na server, môže byť pridaná do miestnej camera skupiny a použitá v rWatchi.

Camera Server Downloads

Odstránenie kamery

kameru môžete odstrániť z pracovnej plochy rWatch cez

a potom Odstráň, alebo cez

Grid Camera

Ak potrebujete zobraziť živý náhľad z viac kamier súčastne a zároveň obmedziť dátový prenos na najnižšiu úroveň (prenášate video cez EDGE/3G, …), odporúčame využiť funkciu Grid kamera. Po tom, čo zapnete túto funkciu, server začne prenášať video z viac kamier súčasne, ale zloží ich do mozaiky (matice živých náhľadov) a objem dát prenášaný pri takomto videu nieje väčší, než pri prenose videa iba z jednej kamery.

New Grid Camera dialog

Po vytvorení grid kamery musíte nadefinovať rozmer mozaiky a pridať do nej kamery z ktorých sa bude táto mozaika skladať.

mosaic camera howto

Vlastnosti kamery

Kamery v závislosti od ich funkcionality Vám umožnia nastaviť nasledujúce:

Vlastnosti na serveroch

Vlastnosti kamier na serveroch sa dajú meniť priamo na cWatch, alebo vzdialene cez rWatch. Na rozdiel od vlastností prístupných iba na kliente, môžete navyše nastaviť:

Prednastavený režim nahrávania je "stále", ale aby ste sa vyhli plýtvaniu záznamovej kapacity, môžete nastaviť zaznamenávanie iba alarmov, ktoré sú spúštané určitými alarmovými situáciami, svetelnými podmienkami, alebo obidvoma podnetmi.

Camera alarms

Ak je použitie databázy poplachov zapnuté v nastaveniach vzhľadu, zmeny na vstupných portoch kamery sú zaznamenané ako IO status poplachy a uložené v internej databáze poplachov.

alarm names config

Pre účel jednoduchšej identifikácie je možné pomenovať tieto IO poplachy a priradiť im ikony, na základe vstupného portu, z ktorého pochádzajú. Zobrazené v nastaveniach vzhľadu sú iba tie porty z ktorých už neaký poplach prišiel.

Náhľadové okno kamery

Ak Vaša pracovná plocha je typu ikonická plocha na zobrazenie náhľadu z kamery stačí kliknúť na ikonu kamery.

camera view window

Náhľadové okno PTZ kamery

V prípade, že kamera podporuje funkcie PTZ, náhľadové okno bude rozšírené o sadu ovládacích prvkov.

PTZ camera controls

Nastavenie Panorámy

Module cWatch Panorama je funkčným rozšírením cWatch. Poskytuje možnosti k

Panoráma je statický obraz celého zorného priestoru, ktorý môže byť vygenerovaný PTZ kamerou okamžite po jej inštalácii a ktorý sa nachádza pod náhľadovým oknom živého obrazu kamery. Používateľ zmení polohu kamery kliknutím na tento statický obraz. Ak potrebujete podrobnejší náhľad určitej oblasti tohto obrazu, iba vyberte túto oblasť na vygenerovanom obraze a kamera okamžite priblíži zvolenú oblašť do živého okna náhľadu. PTZ kamery môžu byť tak isto ovládané prostredníctvom pákového ovládača alebo myši.

Generovanie Panorámy:

Kliknite PanSet v stavovom riadku náhľadového okna alebo na maticovej ploche

Panorama Settings dialog

Živá panoráma

Zosúladením PTZ kamery a statickej kamery, ktorých zorné polia sa prekrývajú je možné vytvoriť živú panorámu, čo znamená, že namiesto vygenerovaného statického obrazu je použitý živý obraz zo statickej kamery.

Zapnúť živú panoramu môžete najprv vo vlastnosti kamery statickej kamery.

Live panorama settings
Live panorama overview

PTZ kamera musí byť prepojená so statickou kamerou pomocou aretačných bodov

 1. klikni na zvolený bod v živom náhľade PTZ kamery, čím sa kamera na tento bod nasmeruje

 2. počas držania Ctrl + Shift klikni na zodpovedajúci bod v náhľade statickej kamery

 3. vyberte ďalší bod, ktorý nieje umiestnený na tej istej horizontálnej ani vertikálnej rovine s bodom prvým a zopakujte ešte raz predchádzajúce kroky

 4. po prepojení aj druhého bodu sú tieto dve kamery zaaretované a kliknutie do obrazu statickej kamery by malo vyvolať reakciu PTZ kamery

Live panorama zoom

Detekcia Pohybu

Detekcia pohybu je dôležitá schopnosť pre efektívne využitie kamerového systému. Jej zapnutím, získate možnosť vyvolať poplachy v prípade pohybu v určenej oblasti. Detekcia pohybu môže byť vykonávaná priamo na kamere, alebo vzdialene v systéme cWatch. Detekcia pohybu na cWatch je efektívnejšja v prípadoch, ak je potrebné detegovať pohyb malých objektov, aký sa vyskytuje napríklad vo veľmi širokých pohľadoch, alebo pohľadoch namierených do veľkej vzdialenosti. Táto detekcia avšak vytvára záťaž na počítač servera, čo môže pri veľkom počte prebjehajúcich detekcií ovplyvniť jeho výkon.

motion detection zones

Detekčné zóny sú tvorené bunkami tej istej farby. Pre každú zónu je možné zvoliť rôzne parametre:

sensitivity panel
darkness detector panel

ako nastaviť detekciu pohybu

ak prebieha na serveri

ak prebieha na kamere

motion detection on Axis camera

Prehrávanie záznamu

cWatch poskytuje dva prehrávače pre prehrávanie záznamov s rozdielnou funkcionalitou.

Prehrávač

rPlayer window

Po spustení prehrávač ponúkne všetky kamery zo cWatch na okamžitý prístup k ich archívu.

camera chooser

K záznamom je tiež možné pristupovať priamo otvorením kazety cez

Časové úseky, počas ktorých prebiehal záznam, budú vyznačené v časovej tabulke ako farebne odlíšené polia. Po vybraní poľa, sa záznam z daného času načíta do okna Playera, pripravený k okamžitému náhľadu.

date navigation panel

Navigačná lišta zobrazuje aktuálnu pozíciu v zázname.

timeline panel

Ak je zapnuté používanie databázy poplachov, ikony poplachov sa na navigačnej lište zobrazia tiež.

timeline panel with alarms

Ovládanie prehrávania zabezpečujú tieto ovládacie prvky:

Export

Video Export

Download video sequence dialog

CWPG je natívny cWatch formát, ktorý môže byť otvorený v cWatch Offline Player, ktorý je dispozícii k volnému stiahnutiu na www.watchsystem.com/images/Demo/Download/cWatchPlayer.exe

Export Obrázka

Aktuálne zobrazovaný obraz môže byť uložený a JPEG súbor (.jpg)