Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Sme hrdí na to, že sme boli od počiatku pri zrode nového segmentu na svetovom trhu – trhu IP kamier. KONTAKT

Spracovanie a ochrana osobných údajov v CANEX, spol. s r.o.

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť CANEX, spol. s r. o., IČO 31378854, so sídlom Topoľčianska 25, 851 05, Bratislava zapísaná na Okresnom súde Bratislava I pod spisovou značkou 7544/B,, ktorá prevádzkuje webové stránky canex.sk, watchsystem.com, cwatch.sk, ipview.sk, katarinavancova.sk, stadiumsecurity.sk, tycosecurity.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a ako dlho.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 2 2102 5261 alebo na e-mail: obchod@canex.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

– Budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

– Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.

– Umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy, napr. zaslanie prístupov do online obchodu či dodanie tovaru..

Vedenie účtovníctva

Ak ste našimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V tom prípade môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Fotografie a video záznamy školení / eventov

Na niektorých našich evetoch – školeniach, prebieha fotografická dokumentácia či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Pri týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť prostredníctvom našich kontaktných údajov pred usporiadaním živej akcie.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup len naši zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania údajov.
Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics
Mailchimp – Newsletter

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: obchod@canex.sk.
Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám v lehote 30 dní doložíme, ktoré z aké Vašich osobných údajov spracovávame a prečo.
Ak sa u Vás niečo zmení alebo niektoré z Vašich osobných údajov budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na ich doplnenie a zmenu.

Právo na obmedzenie spracovania údajov môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, ak si myslíte, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale ak nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na vymazanie

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou (napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom). V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však veľmi radi, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články s produktmi a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete TU